Vergoedingen

In samenwerking met SpecialistenNet werk ik in de Generalistische Basis GGZ (BGGZ)
(kortdurende zorg) en de Specialistische GGZ (SGGZ) (langdurige zorg).
De BGGZ wordt ingezet bij eerstelijnsproblematiek en lichtere tweedelijnsproblematiek, oftewel
lichte tot matige psychische stoornissen, opgenomen in de DSM-5. Afgaande op de gestelde
hulpvraag en de ernst van de problematiek bestaat de BGGZ uit een viertal verschillende
zorgpakketten. Aan de hand van het intakegesprek wordt bepaald voor welk zorgpakket je in
aanmerking komt.

Zorgpakketten
  • Kort (circa 294 minuten, 3-5 sessies): lichte, enkelvoudige, persisterende stoornissen met een laag risico
  • Middel (circa 495 minuten, 6-8 sessies): matig, enkelvoudig tot laag complexe stoornissen met een laag tot matig risico
  • Intensief (circa 750 minuten, 9-12 sessies): ernstig, enkelvoudig tot laag complexe stoornissen met een laag tot matig risico
  • Chronisch (circa 753 minuten, gem 12 sessies): stabiele, chronische problematiek met een laag tot matig risico

Per zorgpakket wordt een vast maximumaantal behandelminuten (oplopend van gemiddeld 300 tot
750 minuten behandeltijd) en bijbehorend tarief gerekend.
Wanneer het om meer complexere zorg vraagt, wat niet binnen de bovengenoemde kortdurende
zorgpakketten kan worden geboden, kan je beroep doen op de SGGZ. Dit is bedoeld voor
tweedelijnsproblematiek, oftewel de meer ernstige psychische problematiek. Hierbij hebben de
klachten een langer beloop en/of een terugkerend karakter. Hier kan het ook gaan om meerdere
diagnoses/comorbiditeit. De duur van de therapie kan hierin variëren van enkele maanden tot
enkele jaren. Als bij start van een BGGZ de zorg ontoereikend blijkt te zijn, kan er alsnog worden
opgeschaald naar een SGGZ.

Beiden behandelvormen worden vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering.
Vanaf 1 januari 2014 wordt niet langer gevraagd om een eigen bijdrage. Er wordt enkel nog
aanspraak gemaakt op het wettelijk eigen risico in de basisverzekering. Tenzij met je
zorgverzekeraar een hoger eigen risico hebt afgesproken, bedraagt het eigen risico voor het jaar
2021 €385,00. De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld.
De factuur wordt na afloop, of na het verstrijken van 365 dagen bij jouw zorgverzekeraar
ingediend.